برخی از نمونه سوالات تاریخ پایه دوم راهنمایی (نوبت اول )


دوستان من توجه کنید :  در این مطلب ممکن است برخی سوالات در کتاب درسی فعلی نباشد اما قبلا بوده است لذاآن دسته سوالات بیرون از کتاب در آزمون های کلاسی پرسیده نمی شوند اما در آزمون های علمی پرسیده خواهند شد  !!!!

1-  ابوبکر چگونه به خلافت رسید ؟

2- ابوبکر چند سال خلافت کرد ؟          2 سال

3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود؟          شام

4- اقدامات مهم عمر را بنویسید؟        حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر / ساخت دیوان و تاریخ هجری

5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد ؟      مصر – ایران و فلسطین وشام

6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا  قرار داد ؟          امام علی(ع) / عثمان /  عبدالرحمن

7- منشی عثمان که بود ؟          مروان حکم

8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند؟         مصر /عراق/ کوفه /بصره

9-امام   علی )عدر زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند ؟ عده ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردندبین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند

10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد ؟          سواحل دریای خزر

11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید ؟        جمل-نهروان - صفین

12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟            چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد

13- سردار سپاه امام علی که بود ؟            مالک اشتر

14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید ؟          عبیدا.. عباس

15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید؟     خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .

16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود؟       جانشینی فرزندش یزید

17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند ؟       ایران عراق-  مدینه - مکه

18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود؟               حجاج ابن یوسف –ایران وعراق

19- مهم ترین علل سقوط بنی امیه را نام ببرید ؟                 

20-اقدامات مهم منصور عباس کدام بود ؟           ساخت بغداد- قتل ابومسلم –شهادت امام جعفر صادق

21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود ؟        وزارت خاندان برمکیان

22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید ؟                   امام موسی کاظم(ع)

23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟

24- دلیل های ضعف عباسیان را نام ببرید .

25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت ؟        طاهریان

26- امیر به چه کسی گفته می شد .

27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت ؟          محمدبن طاهر بدست یعقوب لیث صفاری

28- عیاران به چه گروهی می گفتند .

29-دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید       ؟بلعمی و جیهانی – ابوعلی سینا – ابوریحان بیرونی

30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .

31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند                 ؟ آذربایجان – مازندران (طبرستان(

32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .

33- شاعر معروف زمان سامانی که بود ؟           رودکی

34- پایتخت حکومت های طاهری .......... و  سامانی............ و صفاری .............. بود .

35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟                  دخالت های سپهسالاران در کار وزیران سامانی

36-مشهور ترین سران علویان را نام ببرید؟             (داعی کبیر و ناصر کبیر (

37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟           آل زیار و آل بویه

38-مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد                    ؟ مرداویج

39-چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟           چون دشمن عباسیان بودند – احمدبن بویه به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا یک قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند 

40-مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟         عضدالدوله – ساخت سد( بند امیر ) بر رودخانه کر – ساخت بیمارستان عضدی در بغداد .